Tło

Zarządzanie

Sarmatia Ventures zarządza przedsięwzięciami własnymi realizowanymi przez kontrolowane spółki portfelowe, jak również przedsięwzięciami na zlecenie zewnętrznych właścicieli.

Sarmatia Ventures zarówno:

  • zarządza projektami inwestycyjnymi takimi jak M&A, LBO/MBO, podział/łączenie spółek, wydzielenie przedsiębiorstwa ze spółki, wprowadzenie papierów wartościowych na rynek publiczny, tworzenie struktur holdingowych, optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem zarówno państw członkowskich UE jak i krajów off shore, utworzenie nowego przedsięwzięcia wraz z optymalizacją jego struktury organizacyjnej i własnościowej, jak i
  • zarządza operacyjnie w sposób ciągły przedsięwzięciami długoterminowymi.

W zakresie możliwości Sarmatia Ventures mieści się zarządzanie skomplikowanymi projektami, w których mieszają się sprzeczne interesy wielu wspólników, podmiotów finansujących, zarządów, i innych interesariuszy. Sarmatia Ventures ma doświadczenie w zarzadzaniu projektami inwestycyjnymi wykorzystującymi finansowanie z tzw. funduszy europejskich.

W zarządzaniu projektami Sarmatia Ventures korzysta z najlepszych standardów zarządzania, zawsze gdy to możliwe implementując metodykę PRINCE2.