Tło

Trudne aktywa

Okazje do nabycia zagrożonego długu po niskiej cenie odzwierciedlającej wysokie ryzyko braku wywiązania się dłużnika z zobowiązań są stałym elementem każdej fazy cyklu ekonomicznego. Trwająca od kilkunastu lat, niespotykana od pokoleń ekspansja kredytowa banków centralnych, połączona z wyjątkowo niskim kosztem pieniądza, spowodowały rekordowo niską rentowność długu, oraz ogromną nieefektywność w alokacji powszechnie dostępnego taniego pieniądza, m.in. poprzez wytworzenie na kredyt nadmiernych mocy produkcyjnych. Ewentualne spodziewane odwrócenie trendu drukowania pieniądza oraz wzrost jego kosztu, w połączeniu z już widocznym spowolnieniem gospodarek, może dać znacznie atrakcyjniejsze niż w poprzednich latach okazje dla inwestorów nie bojących się podjąć wysokiego ryzyka, na ponadprzeciętne zyski z przejęcia atrakcyjnych aktywów.

Sarmatia Ventures jest zainteresowana nabyciem wierzytelności, w tym dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych na krajowym rynku, które dostępne są z istotnym dyskontem wobec ceny nominalnej, na skutek podwyższonego ryzyka niewypłacalności dłużnika, zabezpieczone hipotekami, oraz zastawami rejestrowymi na atrakcyjnych aktywach.

Sarmatia Ventures jest także zainteresowana transakcjami typu mezzanine, tj. udziałem kapitałowym w spółkach, które utraciły płynność finansową, ale mają zdrowe fundamenty prowadzonej działalności, połączonym z udzielaniem finansowania pomostowego takim spółkom, zabezpieczonego aktywami.

Szczególne interesujące są aktywa związane z przemysłem ciężkim, wydobywczym, hutniczym, zbrojeniowym, lotniczym, chemicznym, spożywczym – przy czym jako najatrakcyjniejsze obecnie uznawane są małe i średnie przedsiębiorstwa będące elementem łańcucha dostaw dla tych branż.

Dzięki współpracy z dużymi funduszami inwestycyjnymi oraz deweloperem Sarmatia Ventures może stworzyć konsorcjum dla udziału w transakcjach o większym rozmiarze.

Sarmatia Ventures może także pełnić funkcję podmiotu zarządzającego transakcjami , których przedmiotem są trudne aktywa oraz aktywa w wymuszonej procedurze sprzedaży – zarówno na zlecenie sprzedającego/dłużnika, jak i na zlecenie nabywcy/inwestora.