Tło

Innowacje

Pod względem innowacji (vide ranking Global Innovation Index) Polska w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał. Wydaje się, że po okresie zapaści, naturalna kreatywność Polaków zaczyna się w coraz większym stopniu przekładać na innowacyjność i tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w szczególny sposób wspiera innowacyjność zarówno w zakresie tworzenia nowych wynalazków, jak i praktycznego ich wdrażania. Do dyspozycji przedsiębiorców w Polsce są wielomiliardowe kwoty, niespotykane wcześniej w tym obszarze inwestycji.

Wszechobecny konsumpcjonizm jako styl życia dominujący obecnie na świecie, w połączeniu z gwałtownie rosnącą populacją ludzi, tworzy ryzyko niekontrolowanego wzrostu ilości odpadów, w tym emisji gazów cieplarnianych, oraz wyczerpywania się zasobów naturalnych Ziemi i coraz trudniejszego dostępu do nich.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i możliwościom, Sarmatia Ventures koncentruje się na badaniach innowacyjnych technologii możliwych do wykorzystania w przetwarzaniu odpadów (w tym odzyskiwaniu surowców) i w energetyce, oraz na implementacji tych technologii, a także na wspieraniu badań nad technologiami do zastosowań militarnych, szczególnie w działaniach nieregularnych i hybrydowych.

Jako kluczowe dla Sarmatia Ventures obszary R&D uznane zostały:

 • przetwarzanie wybranych odpadów organicznych: komunalnych, przemysłowych, szpitalnych, weterynaryjnych i innych, w tym niebezpiecznych, o konsystencji stałej, półstałej i ciekłej, z pełnym katalitycznym oczyszczaniem gazów odlotowych oraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej,
 • autotermiczne katalityczne oczyszczanie gazów odlotowych powstających w procesach przemysłowych z lotnych związków organicznych (LZO), w tym wyjątkowo niebezpiecznych NOX, H2S, CS2, dioksyn i furanów,
 • unieszkodliwianie osadów ściekowych porafineryjnych i odpadów poflotacyjnych, z pełnym katalitycznym oczyszczaniem gazów odlotowych oraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej,
 • przetwarzanie odpadów elektronicznych z selektywnym odzyskiwanie metali, w tym metali szlachetnych oraz metali ziem rzadkich, z pełnym katalitycznym oczyszczaniem gazów odlotowych oraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej,
 • unieszkodliwianie zużytych olejów spożywczych z pełnym katalitycznym oczyszczaniem gazów odlotowych,
 • oczyszczanie wody przemysłowej z substancji rakotwórczych metodą adsorpcyjną z automatycznym systemem desorpcji oraz unieszkodliwianiem przepracowanych sorbentów,
 • wykorzystanie zasobów energetycznych hałd górniczych oraz osadników mułów węglowych i innych odpadów poprodukcyjnych przy kopalniach węgla kamiennego, z pełnym katalitycznym oczyszczaniem gazów odlotowych,
 • wykorzystanie zasobów energetycznych złóż niskokalorycznego gazu ziemnego, nie kwalifikujących się do tzw. listy zasobów gazu, z wykorzystaniem technologii katalitycznych,
 • odzyskiwanie chromu trójwartościowego z odpadów powstałych w procesach garbarskich,
 • zwiększenie wydajności i zmniejszenie energochłonności stosowanych w przemyśle rafineryjnym i gorzelnianym wież rafineryjnych i rektyfikacyjnych, wraz z eliminacją frakcji odpadowej,
 • konwertowanie etylenu dla przechowalni owoców,
 • przesyłanie światła słonecznego światłowodami wewnątrz budynków,
 • autonomiczna obserwacja terenu z wykorzystaniem dronów, w celu identyfikacji nielegalnych zrzutów odpadów do środowiska, z wykorzystaniem algorytmów samouczących się do analizy danych,
 • optymalizacja efektywności energetycznej i ekonomiczne produkcji energii elektrycznej w zastosowaniach opartych o przepisy prosumenckie,
 • produkcja suplementów dietetycznych (napojów) z roślin uznawanych za wyjątkowo „zdrowe” (acai, noni, aloes, itp.),
 • uprawa roślin będących źródłem surowca do produkcji leków.

Podstawowe technologie wykorzystywane obecnie w ww. obszarach R&D to zgazowanie odpadów oraz katalityczne oczyszczenie gazów odlotowych dokonywane ze skutecznością nieosiągalną innymi metodami. Produktem komercyjnym wykorzystania tych technologii jest InnoKat – zintegrowana instalacja przetwarzania odpadów oraz produkcji energii elektrycznej lub ciepła użytkowego.

W działaniach dotyczących innowacyjnych technologii Sarmatia Ventures współpracuje z wynalazcami, inżynierami, naukowcami, instytutami badawczymi oraz szkołami wyższymi.